top of page

Hanshi Albert O. Geraldi

 

performing Tsukumi kuzushi no kun Jo Kata

bottom of page